İlke ve Değerlerinden Ödün Vermeden
Özgür Yayın Platformu Olarak Kalsın Diye
İkindi17:11 Akşam20:46 Yatsı22:38 İmsak03:24 Güneş05:25 İşrak06:08 Öğle13:11
Hava - Hava durumuAçık 29°C Nem %41
Türkçe
17 Zilhicce 1445 23 Haziran 2024 Pazar
17 Zilhicce 1445
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:46
Yatsı
22:38
İmsak
03:24
Güneş
05:25
İşrak
06:08
Giriş Yap

Bütün insanlığı kucaklayan evrensel çağrı

Özel Haber
Özel Haber
15.02.2024    |

İnsanoğlunun aradığı gerçek huzur ve mutluluğa çağrı olan ilahi kitap ve onun mesajı olan İslam, tüm insanlığı kuşatacak bir rehber niteliğinde.

Sesli Dinlemek İçin:

Hocamız, Gönül Dostumuz, Mürebbi'miz Mahmud Es’ad Coşan bu gerçeği şöyle ifade ediyor:

“İslâm o kadar güzel ki, bütün insanlığı kucaklıyor. Bütün insanların büyük çoğunluğunun inandığı mübarek kimselerin mübarek olduğunu, kutsal olduğunu, iyi olduğunu bildiriyor”. Böylece biz o peygamberlere indirilen vahiylere inanıyor ve onları seviyoruz.

Bu peygamberlerin ilki atamız Âdem (AS)’dır. İbrahim (AS), Kur’ân-ı Kerîm’de hakkında bilgiler verilen mübarek peygamberlerin birisidir. Nuh (AS), sevdiğimiz peygamberlerimizden bir tanesidir. Musa (AS), Harun (AS), İsa (AS) sevdiğimiz peygamberlerdendir. Bu peygamberlerin sonuncusu ahir zaman peygamberi, efendimiz, serverimiz, önderimiz Muhammed-i Mustafa (SAS)’dir.

Kur’ân en kapsamlı ilahi kitaptır. İslâm dini insanoğluyla, inancın ilk başladığı insanla beraber günümüze kadar gelen hak inançtır. İslam dini insanlığın dinidir. Dün olduğu gibi bugün de öyledir. İslam dini bütün insanlığı birleştirecek dindir. Çünkü İslam dini bütün peygamberleri tanır.

“Hangi peygamberlere hangi suhuf indirilmişse, eski peygamberlere indirilmiş olan bütün mâlumat”, bütün malzeme, bütün bilgiler ve hakikatler; “Tevrat, İncil ve Zebur'da ne varsa hepsinin hakâiki Kur'ân-ı Kerîm'in içinde” yer almaktadır.

İlâhî kitabımız Kur'ân-ı Kerîm bütün semavî dinlerin hakikatlerini, bütün eski kitapların içeriğini içinde toplamıştır. Kur'ân-ı Kerîm bütün eski kitapların özüdür.  

İslam’dan “önceki semavi dinler ise Kur’ân’ın nüzulü ile hükmünü kaybetmiş, hepsi de İslâm dîniyle birleşmiştir. Bu dinlerin kitapları da yine geçersiz olmuş, tahrif edilme(sin)den önceki hükümleri de Kur’ân’da toplanmıştır.”

“Şüphe yok ki Allah katında (hak) din İslâm’dır. Ancak kitap verilen (yahudi ve hıristiyan)lar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerine karşı küfre saparsa, bilsinler ki Allah, hesabı çok çabuk görendir.” (Âl-i İmrân, 3/19.)

“Kim artık (son hak din) İslâm’dan başka (İlâhî veya beşerî) bir din arar (onları önemser)se asla ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette de hüsrana (büyük zarara) uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/85)” 

Mahmud Es’ad Coşan, İslam’ı geçmiş ilahi kitapların hükümlerini ve haberlerini kapsaması yönüyle bir müzeye benzetir. “Bütün eski ilâhî vahiylerin ve dinlerin hepsinin aslı, esası, özü bizim şu anda bulunduğumuz İslâm'da. İslâm, hepsini çatısında toplamış olan din. Hülâsası, sonucu, özü ve müzesi. Müze! Hepsi İslâm'ın içinde mevcut.”

İslam ilk insan Adem (AS) atamızdan beri aynı inanç esaslarını günümüze kadar koruyarak taşıyan, bir yönüyle yaşayan bir müzedir. “İnsanlığa lâzım olan bütün malzeme Kur'ân-ı Kerîm'dedir. İslâm'ın öğrettiği hususlar bozulmadan bize kadar gelmiştir.”  

İslâm cihanşümul bir dindir

Mahmud Es’ad Coşan, konferanslarında, Kur’ân’ın mesajının evrensel olduğuna, her devir ve coğrafi konumdaki insanlara rehberlik ettiğine vurgu yapar. O’na göre: “İslâm cihanşümul bir dindir. Onun mesajı bütün insanlaradır. Kur’ân-ı Kerîm’in muhtevası ve Hz. Peygamber’in sünnet-i seniyyesi her çağdaki ve her yerdeki insanlara en güzel yol göstericidir. İslâm dîni ırk, renk, din, cins farkı gözetmeksizin topyekûn insanlığa hitap eder; onun ahkâmı her asırda en mantıkî, realist ve en güzel hususları getirmiştir.”

Kur’ân: En etkili söz

Mahmud Es’ad Coşan, “Kut­sî ki­ta­bı­mız Kur’ân-ı Ke­rîm”i “bir ede­bi­yat mu­ci­ze­si­” olarak da nitelendirir. Kur’ân’ı “tebliğ, tefsir, talim ve tatbikle görevli” olan sevgili Peygamberimiz (SAS)’e, Allah (CC) tarafından “az sözle çok mâna ifade etme” kabiliyeti, “az söz­le ve­ciz, çok de­rin söz söy­le­me meziyeti”, yeteneği anlamında “cevâmi’ü’l-kelîm” vasfı bahşedilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, II, 250, 264, 314, 411, 442, 455, 501; Buhârî, “Cihâd”, 120; Müslim, “Mesâcid”, 5) 

  “Özü güzel, yüzü güzel, sözü güzel” Peygamber Efendimiz (SAS) “kelama, beyana, ilme, söze, yazıya, ifadeye, hitabete, şiire, hikmete, büyük önem ve değer vermiş”tir. O’nun (SAS) hadîsi şerifleri, “dinin temeli”, İslam inanç ve ibadet hükümlerinin kaynağı, maddî ve mânevî ilim ve irfan hazinesi, emsalsiz fesahat ve belagat numunesi”, eşi benzeri bulunmayan birer güzel ve etkili söz örneğidir. Yü­ce Pey­gam­be­ri­miz’in (SAS) “en büyük mucizesi, Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyân” beyanı, açıklaması ve ifadesi mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’dir. 

Mahmud Es’ad Coşan, insan sözünün öneminden kıyasla “di­ni­mi­zin kay­na­ğı, ima­nı­mı­zın da­ya­na­ğı; ba­şı­mı­zın ta­cı, mad­dî-mâ­ne­vî-dün­ye­vî-uh­re­vî dert­le­ri­mi­zin ila­cı­” olarak tanımladığı Ce­nâb-ı Hakk’ın sö­zünün çok da­ha önem­li­ olduğuna vurgu yapar.

“(Kur’ân’ın) her ke­li­me­si, hat­ta her har­fi özel bir önem ta­şır, bir harf­ten ba­zen tüm mâ­na (anlam) de­ği­şir, ah­kâm (hükümler) fark­lı­la­şır, işin çeh­re ve veç­he­si baş­ka yö­ne dö­ner”. “Bir âyet-i ke­rî­me ni­ce gay­ri­müs­li­min hi­dâyete er­me­si­ne, doğru yolu bulmasına; ni­ce tarafsız ve in­saf­lı bilim insanının İslam inancını benimsemesine se­bep olabilir. Çün­kü Kur’ân-ı Ke­rîm es­rar ha­zi­ne­si, ilim­ler mem­baı ve la­yık olan­lar için hi­dâyet kay­na­ğı­dır.” 

Kur’ân’ı Kerim’in gelmiş geçmiş en etkili sözlerden oluşan âyeti kerimelerine kulak veren insanların hayrete gark olması ve İslam’a yönelmesine şu örnekleri verir: “Bir Ba­tı­lı, (muhtemelen ülkemizde) bir çeş­me ta­şın­da ya­zı­lı gü­zel bir ya­zı­yı gös­te­re­rek mâ­na­sı­nın ne ol­du­ğu­nu sor­muş, on­lar da: “Kur’ân-ı Ke­rîm âyeti­dir”, “Her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hâlâ inanmazlar mı?” (En­bi­yâ, 21/30) ya­zı­yor de­miş­ler, hay­ret­ler için­de kal­mış ve “Ne ka­dar bi­lim­sel, ne ka­dar çağ­daş, ne ka­dar doğ­ru!” di­ye hay­ran­lı­ğı­nı ifa­de et­miş.”

Din bilimlerinde akademik çalışmalar yürütmüş, eski dinleri incelemiş bir Al­ma­n, İh­las sû­re­si­ni oku­yu­cun­ca Müslüman ol­muştur. Mahmud Es’ad Coşan, söz konuşu şahsın “Yü­ce Al­lah’ı şirk­ten, kü­für­den ten­zih eden ve O’nu bun­dan da­ha gü­zel ta­rif ey­le­yen hiç­bir me­tin, dün­ya­da, baş­ka hiç­bir din ki­ta­bın­da mev­cut de­ğil.” Şeklinde hayranlığını ifade ettiğini, bu mü­ba­rek su­re­yi her oku­yuş­ta coş­tu­ğu­nu ve ye­ni­den duy­gu­lan­dı­ğı­nı anlatmıştır.

Kur’ân: Eskimeyen, dipdiri doktrin

Mahmud Es’ad Coşan, tüm insanlığa hitap eden Kur’ân-ı Kerîm’in hem ifade tarzı hem içerik itibariyle güncelliğini peygamber (AS) efendilerimizin devirlerinden ve günümüzden örnekler vererek açıklar. “Allahu Teâlâ “Hâdî”dir, hidâyet vericidir; layık olan kullarını Hak yola iletir. Şefkat ve rahmetinden dolayı peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş ve her çağ, her beldede insanlara iyiyi, doğruyu, faydalıyı, güzeli bildirmiştir.

“Yüce Allah bugün de aynı ilahî kanun ile kullarına lütfediyor; zamane insanının yanında en değerli ve en geçerli olan yönden ışık tutarak, ipuçları vererek yol gösteriyor.” diyen Mahmud Es’ad Coşan yaşadığımız devrin özelliklerini şöyle tarif ediyor: “Maddî ilimlerin fevkalade geliştiği, çoğaldığı, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda; atom, füze ve uzay çağında yaşıyoruz. Batılı münevverlerin, araştırıcı ve mütefekkirlerin Müslüman olmaya başladıklarını hayret ve şaşkınlıkla duyar ve görür oluyoruz."

­İlahi mesaj, Kur'an-ı Kerim'in mealini bölümler halinde buradan dinleyebilirsiniz

­

 

 

 

 

 

© İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Kabe
Canlı Yayın
Şuan canlı Yayın
İdeal İletişim
AKRA CANLI
 / 
close icon close icon
AKRA CANLI
İdeal İletişim
İdeal İletişim Add Icon volume up
 / 
Canlı Yayın
fast rewind
fast forward
Playlist
Bu özelliği kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir
  
Fikrini Paylaş
TAAHHÜTNAME

Hazırlamış olduğum ve sitenize gönderdiğim/ teslim ettiğim, tamamen orjinal ve bana ait olan, projemin/görüntü veya kaydımın, AKRA MEDİA tarafından kendisine ait kablolu/karasal/uydu, şifreli/şifresiz, free/paralı TV, video, DVD, VCD,VHS ,radyo, kaset, sinema ve sair mevcut yada ortaya çıkacak her türlü İşaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve tüm internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlamasına, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, işleme hakkı ve temsil hakkının kullanılmasına süresiz olarak müsaade ediyorum.

Projemin/görüntü veya kaydımın, bant, CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player, dijital kayıt vb. tüm yollarla kayıt, çoğaltma ve dağıtım haklarını, bilişim veya iletişim ortamında görüntülenmesini, iletilmesini, okunmasını, izlenmesini, dinlenmesini vb. interaktif veya normal CD, VCD, DVD, GSM, MP3 Player vb. şekilde basılarak veya ses kayıtlarının metin haline getirilip kitap olarak piyasaya sunulmasını sağlayacak her türlü materyal üzerine kaydı ile çoğaltılması, kullanılması, işlenmesi, yeniden ve genişletilmiş şekilde sesli, yazılı ya da görüntülü yayın haklarını, bu suretle de çoğaltılarak kullanılması, dağıtılması, pazarlanması vb. fikri, mali ve manevi haklarımın tamamını, programda gerekli görülen değişiklikleri yapma haklarımı bila bedel olacak şekilde, AKRA.MEDİA sitesine ve bu site'nin yetkilisi ve sahiplerine devir ve temlik ettiğimi, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şehir Seçin
Close